Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Laura Van der Haegen (zaakvoerder van vdhlaura.be), De Fotograaf genoemd, en Laura Van der Haegen (zaakvoerder van vdhlaura.be), De Klant genoemd, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten. 

Het geven van een Opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de Opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door De Fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van De Klant.

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES

2.1. De Fotograaf: Laura Van der Haegen, met adres te Sint-Martinusstraat 16, 9790 Wortegem-Petegem en KBO-nummer BE 0737.563.353, en gebruiker van onderstaande algemene voorwaarden en Opdrachtnemer kan gecontacteerd worden via: vdhlaura@outlook.be

2.2. De Klant: De Opdrachtgever en de rechtspersoon of natuurlijke personen die de Fotograaf de Opdracht geeft en waarmee de Overeenkomst gesloten wordt. De Klant aanvaardt deze algemene voorwaarden.

2.3. De Overeenkomst: De Fotograaf en De Klant komen via de Overeenkomst van opdracht overeen welke dienst er verleend zal worden en tegen welke prijs. De Overeenkomst wordt schriftelijk gesloten.

2.4. De Offerte: alle diensten en producten die De Fotograaf aan (natuurlijke) rechtspersonen aanbiedt aan een bepaalde prijs, zij het via een website, via sociale media of via e-mail.

2.5. De Opdracht: dit is hetgeen dat door De Fotograaf geleverd zal worden aan de klant in de vorm van een dienst of product.

2.6. Het Product: zowel digitale als fysieke producten die verkochten worden door De Fotograaf.

2.7. De Dienst: de dienst die De Fotograaf levert aan De Klant, zoals omschreven in De Overeenkomst.

2.8. De Beelden : dit zijn zowel fotografische beelden als videografische beelden of een videomontage. 

2.9. Wettelijk herroepingsrecht : het recht van De Klant om binnen de 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 ev. Wetboek Economisch Recht.

2.10. Wettelijke garantietermijn : de termijn van 3 jaar waarbinnen garantie wordt geboden aan De Klant indien de geleverde op afstand bestelde Producten gebrekkig zijn, conform artikel 1649 ev. Oud Burgerlijk Wetboek.

2.11. Intellectuele Eigendomsrechten : alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow, alles overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek Economisch Recht.

 

ARTIKEL 3: AANBOD EN PRIJS VAN OPDRACHTEN EN EXTRA KOSTEN

 

 3.1 De prijzen van toepassing op Diensten en Producten worden op www.vdhlaura.be beschikbaar gesteld. Die prijzen zijn uitgedrukt in euro, tenzij anders vermeld op de website, social media, in de brochures of in de Offertes.

3.2 De prijzen van Opdrachten en Producten kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. 

Prijzen kunnen gewijzigd worden door zowel voorziene als onvoorziene omstandigheden: dit kunnen wijzigingen in de werkzaamheden zijn of een stijging in prijs van de grondstoffen of materiaal waar De Fotograaf mee werkt. De Fotograaf zal De Klant altijd zo snel mogelijk op de hoogte brengen van wijzigingen in de prijs. 

3.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De Offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Een Offerte of een prijs in een prijsbrochure blijft gelden tot een maand na het versturen ervan. Nadien kunnen de prijzen wijzigen, zodat de alsdan geldende prijzen steeds deze zijn van het ogenblik van de boeking.

Bij online aankopen geldt steeds de prijs die aangegeven staat op het online platform waar de aankoop gebeurt, tenzij er een manifeste duidelijke fout in de prijsopgave gebeurd is. 

3.4 Kosten die De Fotograaf kan doorrekenen aan de klant zijn onder meer, maar niet beperkt tot : vervoerskosten, overnachtingen, catering, styling materiaal en kleding …. 

Bij een internationale Opdracht wordt steeds een travelfee aangerekend die wordt bepaald bij aanvang van de overeenkomst.

Deze is steeds verschuldigd, en is exclusief de kosten van verplaatsing en verblijf.

3.5 Indien De Fotograaf noodzakelijke en redelijke kosten heeft gemaakt die hoger liggen dan overeengekomen, of, een meerwerk heeft verricht dan oorspronkelijk aangegeven, dient De Fotograaf dit voorafgaandelijk aan De Klant te melden. Enkel mits diens goedkeuring kunnen deze meerkosten doorgerekend worden aan De Klant.

 3.6 De Fotograaf heeft steeds het recht een voorschot te vragen voor kosten die gemaakt moeten worden, ook als dit om een noodzakelijke en redelijke meerkost gaat.

3.7 Indien De Fotograaf niet op tijd (twee weken voor aanvang van de opdracht) beschikt over alle informatie die nodig is om de Dienst uit te voeren, door toedoen van De Klant of een derde partij, is De Fotograaf gerechtigd een schadevergoeding aan te rekenen of De Dienst te annuleren, zonder dat De Fotograaf De Klant een schadevergoeding verschuldigd is.  

3.11 Indien er voor de shoot een locatie gehuurd moet worden, zijn dergelijke kosten volledig voor De Klant, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

 

ARTIKEL 4: TERMIJNEN  

4.1 De termijnen 

Er is steeds sprake van werkdagen, niet van kalenderdagen, ook al is dit niet expliciet vermeld. Indien bepaalde termijnen overschreden worden, geeft dit De Klant of de Fotograaf geen recht op een schadevergoeding of interest. Dit is evenmin een reden voor De Klant of De Fotograaf om de algemene voorwaarden niet te respecteren of een ondertekend contract te verbreken. 

4.2 Om een termijn bindend te maken, moet dit schriftelijk meegedeeld worden alvorens de Opdracht door de Fotograaf aanvaard wordt. 

Enkel ingeval van overschrijding van een dergelijke bindende termijn, kan De Klant aanspraak maken op een schadevergoeding dmv het verzenden van een aangetekende brief, waarop door De Fotograaf niet werd gereageerd gedurende een periode van veertien dagen. 

4.3 De schadevergoeding zoals beschreven in 4.2 kan nooit hoger zijn dan 10% van de totale prijs van de bestelling. Bovendien moet De Klant bewijzen dat hij of zij daadwerkelijk schade heeft geleden door de overschrijding van de termijn. 

De Fotograaf is evenwel geen schadevergoeding verschuldigd ingeval van wijzigingen meegedeeld & doorgevoerd na het plaatsen van een bestelling waardoor er een vertraging is opgetreden.

 

ARTIKEL 5: AANVAARDING VAN DE OPDRACHT EN VOORSCHOT 

5.1 De Klant aanvaardt het aanbod gesteld door De Fotograaf schriftelijk. Indien De Klant dit nalaat, maar wel degelijk de indruk wekt dat De Overeenkomst gesloten werd, zodanig dat De Fotograaf reeds voorbereidingen treft of kosten maakt, wordt het aanbod/de offerte als aanvaard beschouwd.

5.2 De Fotograaf is gerechtigd een Opdracht te weigeren na aanvaarding, indien er na aanvaarding nieuwe informatie ter beschikking wordt gesteld aan De Fotograaf, waardoor de Opdracht onuitvoerbaar of onaanvaardbaar wordt. 

5.3 Nadat de Opdracht aanvaard is, kan De Overeenkomst enkel nog met wederzijdse toestemming gewijzigd worden. 

5.4 De Opdracht wordt pas aanvaard indien de volledige voorschotfactuur van de shoot, di. inclusief beelden, voldaan is :

Indien slechts sprake is van een ‘Sessionfee’, d.i. shoot zonder beelden, dan is evenwel de totale factuur verschuldigd. De sessionfee dient om de datum te reserveren en om de kosten van de kennismaking en de voorbereidende werken voor de sessie uit te voeren. 

De voorschotfactuur van dient voldaan te worden binnen de maand na het versturen ervan door De Fotograaf. 

Indien de voorschotfactuur niet tijdig wordt voldaan, heeft De Fotograaf het recht om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat De Fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

5.5 Indien er een studio of andere ruimte moet gehuurd worden voor de shoot, wordt dit steeds aangegeven alvorens de Opdracht door De Fotograaf wordt aanvaardt. 

5.6 Indien er bepaalde toestemmingen, vergunningen, … aangevraagd moeten worden of een betaling uitgevoerd moet worden om een shoot te kunnen laten doorgaan op de locatie die De Klant wenst, dient De Klant dit zo snel mogelijk mee te delen aan De Fotograaf. 

De Fotograaf is nooit verantwoordelijk indien dergelijke vereisten niet tijdig vervuld kunnen worden omdat De Klant dit te laat doorgaf aan De Fotograaf. 

5.7 Indien er toestemmingen gevraagd moeten worden om op de locatie die De Klant wenst te mogen vliegen met een drone, moet De Klant dit zo snel mogelijk meedelen aan De Fotograaf. De Fotograaf is nooit verantwoordelijk indien deze toestemmingen niet tijdig verleend kunnen worden omdat De Klant dit te laat doorgaf aan De Fotograaf. 

5.8 Wat betreft huwelijken of andere evenementen komt de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 40% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de maand na het versturen van de voorschotfactuur door De Fotograaf. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft De Fotograaf het recht om de Overeenkomst eenzijdig en van rechtswege te beëindigen, zonder dat De Fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

ARTIKEL 6: AANKOOP EN BETALINGSVOORWAARDEN 

6.1 Diensten en producten die online (via de website of pictime) worden aangekocht, moeten ook meteen online volledig betaald worden. Een factuur word je daarna opgestuurd als bevestiging. 

Indien diensten of producten niet online worden aangekocht, zal er door De Fotograaf een factuur worden opgesteld die digitaal bezorgd wordt, tenzij anders overeengekomen. Op die factuur zal een betalingstermijn vermeld worden en facturen dienen altijd betaald te worden binnen die termijn. 

6.2 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan De Fotograaf, nadat De Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van De Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 

Opschorting dan wel ontbinding gebeuren steeds schriftelijk.

6.3. Indien er sprake is van een openstaande factuurbedrag (geheel of gedeeltelijk), Zal er de dag na de vervaldag een eerste herinnering volgen via mail (art. XIX 2 WER). De wachttijd van 14 kalenderdagen na deze herinnering start bij een digitale herinnering de dag die volgt op de herinnering en bij een herinnering op papier de derde dag na de verzending van de herinnering. Het  bewijs dat de eerste herinnering werd verzonden en het respecteren van de wachttermijn ligt bij De Fotograaf (art. XIX.2 § 5 WER). De Fotograaf verstrekt op vraag van De Klant op een duurzame drager alle bewijsstukken van de schuld en alle nodige informatie over hoe een betwisting van de schuld in te dienen.
Het wettelijk maximumplafond voor interesten geldt als volgt:
• 20 EUR als saldo 150 EUR of minder bedraagt
• 30 EUR + 10 % op de schijf tussen 150,01 EUR en 500 EUR
• 65 EUR + 5 % op de schijf boven 500 EUR
• absoluut maximum van 2.000 EUR als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 EUR.

 

Indien er 14 kalenderdagen na de eerste herinnering nog steeds een openstaand factuurbedrag bestaat, is De Klant de wettelijke verwijlintrest en forfaitaire schadevergoedingen verschuldigd: 

6.4 Alle facturen die niet uiterlijk veertien kalenderdagen na de verzendingsdatum per aangetekende brief worden betwist, worden als volledig aanvaard beschouwd.

6.5 De foto’s, video’s en begeleidende teksten worden door De Fotograaf slechts ter beschikking gesteld (zowel in druk als in digitale vorm) aan de Opdrachtgever na volledige betaling van het voorschot en van de eindfactuur.

6.6 Fotoreportages waarvan de duurtijd voorafgaandelijk vastgelegd werd, kunnen niet ingekort worden. De afgesproken duurtijd wordt voldaan. Reportages kunnen wel verlengd worden (voornamelijk huwelijksreportages). Dit wordt op voorhand afgesproken. Reportages worden verlengd aan een meerkost van 150 EUR per uur.

6.7 Een Dienst die volledig uitgevoerd werd en Producten, fysiek of digitaal, die reeds geleverd werden, moeten altijd voor 100% vergoed worden. 

Voor een Dienst die slechts voor een gedeelte werd uitgevoerd owv ingeroepen overmacht vanwege De Fotograaf of De Klant, zullen de bepalingen van het hoofdstuk inzake ‘overmacht’ van toepassing zijn, zijnde respectievelijk hoofdstuk 9 of 10.

Een Dienst die slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd zonder een geval van overmacht vanwege De Fotograaf of De Klant, dient steeds volledig te worden betaald.

6.8 De datum en het uur van de shoot liggen pas vast wanneer de voorschotfactuur voldaan is. 

6.9 Indien De Klant beslist geen gebruik te maken van de Diensten of Producten die reeds geboekt, geproduceerd of geleverd zijn, vervalt de betalingsplicht van De Klant niet. 

6.9 Indien er een ruimte moet afgehuurd worden voor de shoot door De Fotograaf, bijvoorbeeld een fotostudio, moet deze steeds betaald zijn door De Klant alvorens de shoot plaatsvindt.

6.10 Onderdelen van pakketten kunnen niet ingewisseld worden voor andere shoots of kortingen, tenzij anders overeengekomen. Indien De Klant er zelf voor kiest om een onderdeel van een pakket niet op te nemen, dan wordt De Klant hier niet voor vergoed, noch kan De Klant hier een schadevergoeding voor krijgen.

6.11 Een shoot met dieren is steeds voor maximaal 1 dier. Voor ieder extra dier wordt er een bedrag van 50 aangerekend.

6.12 Indien De Fotograaf naar het buitenland moet reizen voor de shoot, dienen alle kosten in verband met de verplaatsing en andere onkosten gelinkt aan de verplaatsing die De Fotograaf moet maken, miv. de travelfee, steeds volledig betaald te zijn alvorens de reis aanvat

6.13 Een familieshoot is steeds voor maximaal 4 personen. Voor iedere extra persoon wordt er een bedrag van € 50 aangerekend.

6.14 Indien een zwangerschap onvrijwillig vroegtijdig afgebroken wordt, heeft De Klant recht op een gedeeltelijke terugbetaling, met name het volledige bedrag min het voorschot, waarbij De Klant wel steeds een cadeaubon krijgt voor de waarde van het voorschot 

 

ARTIKEL 7: VERLOOP EN UITVOERING VAN DIENSTEN

7.1 Iedere Opdracht wordt uitgevoerd naar het eigen inzicht van De Fotograaf. De Fotograaf is niet verplicht om in te gaan op aanwijzingen of aanbevelingen van De Klant of derden. De Fotograaf is vrij om iedere opdracht uit te voeren in lijn met zijn of haar eigen stijl. De Fotograaf zal steeds zo handelen dat de Opdracht uitgevoerd wordt in overeenstemming met wat vereist wordt om kwaliteitsvol werk te leveren.

7.2 De Fotograaf is altijd gerechtigd om elk deel van de Opdracht dat niet expliciet omschreven is in De Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht, op onafhankelijke en zelfstandige basis uit te voeren. 

7.3 De Opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Indien zij niet aanwezig zijn, dient de Opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de Fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de Opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

7.4 Indien De Klant niet op het afgesproken uur aanwezig is op de shoot, wordt de shoot altijd ingekort met de verloren tijd. Indien De Klant nog steeds de volledige shoot wenst, is De Fotograaf gerechtigd de extra tijd aan te rekenen aan 75 euro. Indien het niet mogelijk is om de tijd te verlengen omwille van eender welke reden, heeft De Klant geen recht op een nieuwe datum, tenzij anders afgesproken en schriftelijk meegedeeld. 

Indien De Fotograaf niet op het afgesproken uur aanwezig is op de shoot, wordt de shoot altijd verlengd met de verloren tijd, indien compatibel met de agenda van De Fotograaf. Indien het niet mogelijk is om de tijd te verlengen omwille van eender welke reden, heeft De Klant recht op een compensatie, in onderling overleg te bepalen met De Fotograaf.

7.5 Het akkoord van de Opdrachtgever met de foto’s en video’s ontslaat De Fotograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de beelden en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten.

7.6 De Fotograaf bezorgt De Klant steeds tijdig de details van de shoot, waaronder locatie en tijdstip. De Fotograaf bezorgt De Klant eveneens een outfit guide.

7.7 De Fotograaf is steeds de enige fotograaf die aanwezig is op de shoot en heeft het exclusiviteitsrecht.

7.8 Hoeveel kledingwissels er tijdens een shoot mogen uitgevoerd worden, wordt vastgelegd in de brochures. Er zullen nooit meer kledingwissels uitgevoerd worden dan hier beschreven.

7.9 De hoeveelheid props die er tijdens een shoot gebruikt mag worden, wordt vastgelegd in de brochures. Er zullen nooit meer props gebruikt worden.

7.10 De Klant geeft steeds tijdig aan wanneer hij of zij nog een bepaald beeld graag wil maken tijdens een shoot. Indien De Klant dit laattijdig aangeeft en er niet voldoende tijd meer over is om deze beelden te maken, is dat nooit de verantwoordelijkheid van De Fotograaf. 

7.11 De Fotograaf behoudt zich het recht om de shoot stop te zetten indien de deelnemers handelingen beginnen uit te voeren waar De Fotograaf niet comfortabel mee is. De Fotograaf zal dit duidelijk communiceren indien dit het geval is. De Klant heeft in dit geval geen recht op een terugbetaling of compensatie. 

7.12 De Klant is steeds verantwoordelijk voor zijn of haar eigen make-up, haar, props en kleding. Indien deze er achteraf op beeld niet uitzien zoals De Klant in gedachten had omdat De Klant het naliet om deze volledig in orde te brengen (bijvoorbeeld het strijken van de kleding) zal De Fotograaf hier geen rekening mee houden in de nabewerking, noch is dit enige verantwoordelijkheid van de Fotograaf.

7.13 De Klant probeert steeds de instructies van De Fotograaf zo goed mogelijk op te volgen. Indien De Klant dit weigert, is De Fotograaf niet verantwoordelijk voor beelden die achteraf niet naar wens blijken. 

7.14 Alle communicatie verloopt steeds via e-mail of telefoongesprekken. Indien de informatie De Fotograaf niet tijdig bereikt en/of de informatie via een bericht op social media (Messenger, Instagram en andere) gecommuniceerd werd, is De Fotograaf hier niet verantwoordelijk voor.

7.15 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor ontbrekende beelden indien het onderwerp van de shoot niet wil meewerken en de instructies van De Fotograaf niet kan of wil opvolgen.

7.16 De Fotograaf zal zijn/haar manier van beelden editen niet wijzigen op vraag van De Klant. De Fotograaf bewerkt steeds de beelden op zijn/haar eigen manier, volgens de huisstijl, kennis van en expertise nabewerking..

7.17 De Fotograaf zal niet ingaan op wensen van de Klant om zaken weg te Photoshoppen met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot: uurwerken, dubbele kinnen, zonnebrillen, haarelastiekjes etc.

7.18 De Fotograaf houdt zich aan een eigen werkschema van 18u tot 20u door de week en van 10u tot 18u in het weekend. Buiten deze uren zal de Fotograaf niet antwoorden op mails, telefoons, of enig ander vorm van communicatie.

7.20  Aan iedere huwelijksreportage gaat steeds een kennismakingssessie vooraf om te kijken of De Fotograaf en De Klant compatibel zijn. Deze kennismakingssessie gaat door bij de fotograaf thuis, maar kan ook online of bij de klant thuis doorgaan

Deze sessie is niet optioneel. 

7.21 De Fotograaf mag tijdens zijn werk niet gestoord worden door amateurfotografen. 

 

7.22 De Fotograaf is niet verantwoordelijk als er een amateurfotograaf in beeld loopt en daardoor een belangrijk beeld verpest wordt.

 

7.23 De Fotograaf behoudt zich het recht om het werk neer te leggen als er een tweede fotograaf, professioneel of amateur, ingehuurd of aangesproken werd door het huwelijkskoppel en dat niet gecommuniceerd werd naar De Fotograaf. 

 

7.24 De Fotograaf is gemachtigd de reportage te beëindigen als De Fotograaf zich onveilig voelt in bepaalde situaties, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot: dronkenschap, hardnekkige versierpogingen, drugsgebruik, verbale en/of fysieke agressiviteit, etc. door De Klant of ieder ander persoon dat gelinkt is aan De Klant.

 

7.25 Bij reportages langer dan 6 uur zal er een volwaardige maaltijd voorzien worden voor De Fotograaf door het huwelijkskoppel. Indien de reportage langer duurt dan 10 uur zullen er twee volwaardige maaltijden voorzien worden. Indien dit niet mogelijk is, zal De Fotograaf het evenement verlaten om zelf in eten te voorzien. Deze uren tellen mee als onderdeel van de reportage.

 

7.26 De Klant betaalt van het beginuur tot het einduur: indien er tussen deze uren momenten zijn waarop geen beelden gemaakt dienen te worden, worden deze momenten niet afgetrokken van de totale tijd dat De Fotograaf aanwezig is. Deze uren worden gewoon doorbetaald.

 

7.27 Tijdens het maken van de koppelfoto’s zijn enkel het koppel en De Fotograaf aanwezig (en een eventuele second shooter). Het is niet toegestaan dat er toeschouwers hierbij meevolgen, tenzij anders afgesproken met De Fotograaf.

 

7.28 De Fotograaf is ingehuurd door het huwelijkskoppel en is bijgevolg enkel verantwoording aan hen verschuldigd.

 

7.29 De Fotograaf zal geen huwelijksbeelden bezorgen aan andere partijen dan De Klant.

 

7.30 Indien er een second shooter voorzien moet worden door De Fotograaf, is De Klant een bedrag van 75 euro per uur verschuldigd.

 

7.31 De kinderen die bij de fotosessies aanwezig zijn, blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders.

7.32 De Klant zorgt steeds dat het dier of de dieren waarmee hij of zij naar de shoot komt proper zijn. De Fotograaf zal achteraf geen onzuiverheden wegwerken die De Klant had kunnen voorkomen. Indien De Klant voorziet dat het dier vuil zou kunnen worden tijdens de shoot en niet wil dat het dier zo op beeld komt, zorgt De Klant ervoor dat hij of zij de nodige attributen meeneemt naar de shoot om het dier proper te houden, bijvoorbeeld handdoeken en borstels. De Fotograaf is verder niet verantwoordelijk indien het dier of de dieren de locatie of studio waar de shoot doorgaat vuil maken, waardoor dit vuil op de foto maakt. De Fotograaf zal de locatie niet proper maken. 

7.33 De Klant zorgt steeds dat het dier of de dieren de instructies van De Fotograaf zo goed mogelijk uitvoeren.

 

ARTIKEL 8: NABEWERKING EN LEVERING VAN BEELDEN

 

8.1 De Fotograaf bewerkt de beelden naar eigen inzicht. Bewerken houdt in dat De Fotograaf het licht, het contrast en de kleur naar eigen stijl aanpast. Verder dan dit gaat het bewerken van de beelden niet. Aan verzoeken tot het gebruik van Photoshop van De Klant zal nooit gehoor gegeven worden. 

 

De Fotograaf bewerkt de beelden naar eigen inzicht. Bewerken houdt in dat De Fotograaf het licht, het contrast en de kleur naar eigen stijl aanpast. Verder werkt De Fotograaf alle oneffenheden in het gezicht en op de huid weg die binnen veertien dagen na de shoot niet meer zichtbaar zouden zijn (bijvoorbeeld blauwe plekken, puistjes, …).

8.2 Het akkoord van de Opdrachtgever wat betreft de beelden ontslaat De Fotograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de compositie en bewerking van de beelden.

8.3 De Fotograaf is enkel verantwoordelijk voor de nabewerking van stijl en kleur. Aan de vraag om wijzigingen aan het lichaam toe te passen (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot:  verslanken, bewerken van gezicht, wegwerken van rimpels of cellulitis en andere, wegwerken van zonnebrillen of horloges, etc) zal geen gehoor gegeven worden.

8.4 Indien De Klant niet tevreden is met de nabewerking van de beelden, kan De Fotograaf een voorstel doen tot herbewerking. De Fotograaf is hiertoe weliswaar niet verplicht. Indien De Fotograaf een herbewerking doet, zal dit gebeuren aan een bedrag van 30 euro per beeld.

8.5 Indien De Klant aanpassingen wil maken aan de nabewerking van een beeld of enkele beelden, zal De Fotograaf dit doen aan 30 EURO per foto. 

8.6 De Fotograaf zal nooit ingaan op een verzoek om zijn of haar stijl te wijzigen en een volledig andere bewerkingsstijl toe te passen op de beelden. 

8.7 De Klant keurt steeds De Dienst goed of maakt binnen de 14 dagen bezwaar indien niet akkoord met de geleverde Dienst. Indien twee weken voorbij gaan zonder weerwoord van De Klant, wordt de Dienst als goedgekeurd beschouwd.

8.8 De geselecteerde en bewerkte beelden zijn beschikbaar na betaling van de eindfactuur. Ze worden geleverd via een mail met een wetransfer link. De digitale beelden zijn geupload in JPEG. De Klant dient deze beelden binnen de 7 dagen te downloaden, waarna de beelden niet meer beschikbaar zullen zijn op het platform. 

8.9 De Fotograaf levert nooit onbewerkte beelden af. Net zoals de opnames is de nabewerking eigendom van De Fotograaf. Het maakt integraal deel uit van zijn werk, zijn stijl en zijn artistieke wereld. De Fotograaf is de enige die erover beslist hoe en welke nabewerking hij zal toepassen. Alleen beelden die door De Fotograaf zijn bewerkt, mogen door beide partijen worden gebruikt.

8.10 De RAW-bestanden worden in geen geval gedeeld met de Klant, aangezien de bewerking een integraal deel is van de persoonlijke stijl van De Fotograaf. 

8.11 Van zodra de afgewerkte beelden aan De Klant zijn geleverd, fysiek of digitaal, valt het bewaren en archiveren van de beelden volledig onder de verantwoordelijkheid van De Klant. De Fotograaf houdt deze niet langer bij dan de datum van levering. Indien de beelden digitaal geleverd zijn en De Klant de beelden niet downloadt, is dit niet de verantwoordelijkheid van De Fotograaf. 

8.12 De Fotograaf streeft ernaar de beelden van lifestyle shoots binnen de 4 weken te leveren. 

8.13 De Fotograaf streeft ernaar om beelden van een reportage van huwelijken en andere evenementen binnen de 8 weken na de dag van het huwelijk af te leveren, tenzij anders overeengekomen. Indien de Klant (online) Producten koopt die volledig los staan van een fotoreportage gelden de levertermijnen die vermeld staan bij het product in kwestie op de website of in de brochure.

8.14 De Fotograaf mag steeds meer beelden leveren dan het aangegeven aantal in de huwelijksbrochure, maar is daar niet toe verplicht.

 

ARTIKEL 9: OVERMACHT, VERLET EN ANNULATIE VAN DIENSTEN DOOR DE KLANT 

 

9.1 In geval van overmacht in hoofde van De Klant waardoor deze de contractuele verplichtingen niet kan nakomen, is De Fotograaf niet aansprakelijk.

Van overmacht is sprake als het gaat om een gebeurtenis waarop De Klant geen invloed heeft en die De Klant niet had kunnen voorzien, zoals o.m. extreme weersomstandigheden, oorlog en alles wat in verband gebracht kan worden met oorlog, natuurrampen, stormschade, noodweer, zware regen of extreme temperaturen, ziekte of ongeval, hospitalisatie, overlijden, uitzonderlijk oponthoud door vertraging in het verkeer (water-, lucht-, trein- en wegverkeer) en andere overige gebeurtenissen die onmogelijk te voorzien waren op het moment dat de oorspronkelijke Overeenkomst tot stand kwam. 

Normale verkeersomstandigheden (zoals, maar niet beperkt tot, bewolking, mist en sneeuw) en bijbehorende files vallen niet onder overmacht, zijn geen aanleiding om een shoot te verplaatsen, tenzij mits wederzijds akkoord. 

In het geval van overmacht in hoofde van De Klant, stelt De Fotograaf een nieuwe datum voor waarop de shoot binnen de drie maanden na de oorspronkelijke shoot kan plaatsvinden. 

Er kan met wederzijdse toestemming overeengekomen worden dat zowel het reeds betaalde voorschot en de nog openstaande facturen meegenomen mogen worden naar de nieuwe datum. 

Indien de tarieven van De Fotograaf inmiddels gewijzigd zijn, is De Fotograaf steeds gerechtigd deze nieuwe tarieven door te rekenen aan De Klant. De Fotograaf is verder ook niet verplicht om akkoord te gaan met deze nieuwe datum. 

Indien een nieuwe datum binnen de drie maanden niet mogelijk is, wordt er een cadeaubon uitgeschreven ter waarde van het reeds betaalde bedrag. 

 

9.2 Ingeval van verlet van De Klant bij een shoot, dient dit 48 uur op voorhand te worden meegedeeld, tenzij dit niet mogelijk is wegens overmacht.

Bij gebreke aan een dergelijk communicatie 48uur voorafgaand aan de shoot, wordt het reeds betaalde voorschotbedrag niet terugbetaald, noch wordt de shoot verplaatst, noch maakt De Klant aanspraak op een cadeaubon.

9.3 Ingeval van annulatie door De Klant zonder geldige reden en/of overmacht, wordt het reeds betaalde voorschotbedrag niet terugbetaald en is volgens het tijdstip van annulatie de volgende vergoeding verschuldigd :

– 3 maanden voorafgaand aan de shoot: 50% van de totale factuur

– 2 maanden voorafgaand aan de shoot: 75% van de totale factuur

– 1 maand voorafgaand aan de shoot:  95% van de totale factuur

9.4. Ingeval van een verplaatsing van de datum van de shoot op initiatief van De Klant, kan met wederzijdse toestemming overeengekomen worden dat het voorschot dat reeds betaald is mag gelden voor deze nieuwe datum, indien de nieuwe datum valt maximaal 3 maanden voor of na de oorspronkelijke datum. 

De Fotograaf is hiertoe niet verplicht. 

De reeds aangegane kosten, die het voorschot overstijgen, worden meteen in rekening gebracht.

 

9.5. Een wijziging van de datum van de shoot, ongeacht overmacht en/of verlet kan tot maximaal tweemaal herhaald worden. De Klant is nog steeds verplicht De Fotograaf zo snel mogelijk op de hoogte te stellen indien de shoot niet kan doorgaan op het oorspronkelijk bepaalde tijdstip. 

9.6. Ingeval van overmacht, verlet of annulatie door De Klant en indien er een locatie afgehuurd werd, zal deze de hiermee gepaard gaande kosten dragen.

Ingeval van overmacht wordt een nieuwe datum voorgesteld binnen de drie maanden na de oorspronkelijke sessie. 

Een alternatief is een cadeaubon voor De Klant van het reeds bestede bedrag, mocht de klant niet akkoord gaan met de nieuwe, voorgestelde datum. Het reeds betaalde bedrag wordt niet terugbetaald. 

Ingeval van een zuivere annulatie, d.i. zonder overmachtssituatie, is dit niet van toepassing en is De Klant altijd het volledige bedrag verschuldigd aan De Fotograaf.

9.7 Indien een Opdracht wordt uitgesteld door De Klant om reden van verlet en hij de datum van een reeds bevestigde shoot wil verplaatsen, kunnen de reeds aangegane kosten, die het voorschot overstijgen, meteen in rekening gebracht worden.

9.7 Iedere vorm van opschorting of ontbinding van De Overeenkomst door De Klant gebeurt schriftelijk, anders is deze niet geldig. 

9.8 Indien De Klant een golden hour shoot heeft geboekt, is bewolking geen reden voor annulering, verplaatsing of compensatie. 

9.9 Indien het huwelijk niet kan plaatsvinden door overmacht zoals beschreven in punt 9.1, doch het huwelijk verplaatst wordt naar een andere datum opgegeven door de Klant, kan er met wederzijdse toestemming overeengekomen worden dat zowel de reeds betaalde bedragen en de nog openstaande facturen meegenomen mogen worden naar de nieuwe datum. 

Indien de tarieven van De Fotograaf inmiddels gewijzigd zijn, is De Fotograaf steeds gerechtigd deze nieuwe tarieven door te rekenen aan De Klant. De Fotograaf is verder ook niet verplicht om akkoord te gaan met deze nieuwe datum. 

9.10 Wat betreft huwelijken en/of andere evenementen wordt bij annulatie door De Klant het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden van de annulering. 

9.11 Indien het gaat om een verplaatsing van de datum, kan met wederzijdse toestemming overeengekomen worden dat het voorschot dat reeds betaald is mag gelden voor deze nieuwe datum, indien de nieuwe datum valt maximaal 3 maanden voor of na de oorspronkelijke datum. 

De Fotograaf is hiertoe niet verplicht. 

De reeds aangegane kosten, die het voorschot overstijgen, worden meteen in rekening gebracht.

9.12 In het geval dat De Klant een shoot in het buitenland annuleert, blijft De Klant verantwoordelijk voor de reeds gemaakte kosten door De Fotograaf. 

9.13 Indien er voor een shoot een studio of andere ruimte gehuurd werd door De Fotograaf, en de hieraan gekoppelde factuur nog niet door De Klant werd betaald, blijft De Klant ook na annulatie verantwoordelijk voor het betalen van de huur van deze ruimte, overmacht of geen overmacht, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder van deze locatie.

 

ARTIKEL 10: OVERMACHT, VERLET EN ANNULATIE VAN DIENSTEN DOOR DE FOTOGRAAF 

 

10.1 Ingeval van overmacht in hoofde van De Fotograaf waardoor deze de contractuele verplichtingen niet kan nakomen, is De Klant niet aansprakelijk.

Van overmacht is sprake als het gaat om een gebeurtenis waarop De Fotograaf geen invloed heeft en die De Fotograaf niet had kunnen voorzien, zoals o.m. extreme weersomstandigheden, ziekte of ongeval, hospitalisatie, overlijden, verlies van digitale en fysieke bestanden en producten door brand, diefstal of het falen van digitale apparaten zoals computers, oorlog en alles wat in verband gebracht kan worden met oorlog, natuurrampen, stormschade, noodweer, zware regen of extreme temperaturen, uitzonderlijk oponthoud door vertraging in het verkeer (water-, lucht-, trein- en wegverkeer, gebrek aan grondstoffen; technische pannes; machinebreuk; het niet of niet op tijd leveren van materialen door derden; vertragingen over verlies door postbedrijven; het beperken of stopzetten van leveringen door (openbare) nutsbedrijven; ziekte; hospitalisatie; overlijden en andere, overige gebeurtenissen die onmogelijk te voorzien waren op het moment dat de oorspronkelijke Overeenkomst tot stand kwam. 

Normale verkeersomstandigheden (zoals, maar niet beperkt tot, bewolking, mist en sneeuw) en bijbehorende files vallen niet onder overmacht, zijn geen aanleiding om een shoot te verplaatsen, tenzij mits wederzijds akkoord. Indien de verkeersomstandigheden en bijbehorende files niet als normaal kunnen worden beschreven, valt dit wel onder overmacht.

De Fotograaf stelt alsdan een nieuwe datum voor waarop de shoot binnen de drie maanden na de oorspronkelijke shoot kan plaatsvinden. 

 

Indien een nieuwe datum binnen de drie maanden niet mogelijk is, wordt er een cadeaubon uitgeschreven ter waarde van het reeds betaalde bedrag. 

Er kan met wederzijdse toestemming overeengekomen worden dat zowel het reeds betaalde voorschot en de nog openstaande facturen meegenomen mogen worden naar de nieuwe datum. 

Indien de tarieven van De Fotograaf inmiddels gewijzigd zijn, is De Fotograaf steeds gerechtigd deze nieuwe tarieven door te rekenen aan De Klant. De Fotograaf is verder ook niet verplicht om akkoord te gaan met deze nieuwe datum. 

10.2 Bij een niet-verplaatsbare shoot, is De Fotograaf eveneens gerechtigd maar niet verplicht een vervanger aan te duiden die de Opdracht uitvoert. De Fotograaf kiest de vervanger naar eigen inzicht en neemt de kost van de vervanger op zich, maar is nooit verantwoordelijk voor fouten die eventueel gemaakt worden door deze vervanger. 

De Klant kan deze vervanger steeds weigeren, doch De Klant zal dan hiervoor de gehele verantwoordelijkheid dragen. In dat geval blijft het betaalde voorschot dan ook behouden en is dit niet-terugbetaalbaar.

10.3 Ingeval van verlet van De Fotograaf, is deze gerechtigd een vertegenwoordiger naar een Opdracht te sturen. Dit zal ten laatste 48 uur op voorhand schriftelijk gecommuniceerd worden aan De Klant, tenzij dit niet mogelijk is wegens overmacht.

De Fotograaf zal zelf instaan voor de nabewerking en verdere communicatie met De Klant.

Bij gebreke aan een dergelijke communicatie 48 uur voorafgaand aan de shoot, wordt wordt de shoot verplaatst, of maakt De Klant aanspraak op een cadeaubon.

10.4. Ingeval van annulatie door De Fotograaf zonder dat er sprake is van verlet en/of overmacht, doch wegens de onmogelijkheid voor De Fotograaf zijn/haar persoonlijke creatieve visie volwaardig na te streven waardoor de uitvoering van de Opdracht onmogelijk wordt, heeft De Klant recht op integrale terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

10.5 De Fotograaf kan de Opdracht op elk moment stop zetten en/of annuleren wegens ongepast gedrag van De Klant zoals, maar niet beperkt tot, intoxicatie, drugsgebruik, illegale activiteiten, bij onveiligheid, bij verbaal of fysiek geweld, … 

De Fotograaf is in dat geval niet verplicht om De Klant te vergoeden.

10.6 Ingeval van overmacht, verlet of annulatie door De Fotograaf en indien er een locatie afgehuurd werd, zal deze de hiermee gepaard gaande kosten dragen.

10.7 Ingeval van een verplaatsing van de datum van de shoot op initiatief van De Fotograaf, kan met wederzijdse toestemming overeengekomen worden dat het voorschot dat reeds betaald is mag gelden voor deze nieuwe datum, indien de nieuwe datum valt maximaal 3 maanden voor of na de oorspronkelijke datum. 

De Klant is niet verplicht hiermee in te stemmen.

Externe omstandigheden die maken dat de uitvoering van De Opdracht onmogelijk wordt, kunnen aanleiding geven tot een eenzijdige verplaatsing van de shoot door De Fotograaf, en geven geen aanleiding tot terugbetaling van het betaalde voorschot.

Een verplaatsing van de datum van de shoot, ongeacht overmacht en/of verlet kan tot maximaal tweemaal herhaald worden. De Fotograaf is nog steeds verplicht De Klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen indien de shoot niet kan doorgaan op het oorspronkelijk bepaalde tijdstip. 

10.8 Iedere vorm van opschorting of ontbinding van De Overeenkomst door De Fotograaf gebeurt schriftelijk, anders is deze niet geldig. 

10.9 Wanneer De Fotograaf door overmacht niet aanwezig kan zijn op een huwelijk of ander evenement wegens overmacht, zal De Fotograaf op zoek gaan naar een plaatsvervanger. De Fotograaf is echter niet verantwoordelijk wanneer er niet tijdig een plaatsvervanger gevonden wordt. 

De Fotograaf is eveneens niet verantwoordelijk voor resultaten die niet naar wens zijn, indien de vervanger die het werk overneemt gekozen werd door De Klant.

10.10 Indien De Fotograaf op basis van de actuele (weers)omstandigheden tijdens de shoot oordeelt dat er kans is op verlies of beschadiging van diens materiaal, heeft De Fotograaf het recht om de dronevlucht niet plaats te laten vinden. De Klant heeft in dit geval recht op een nieuwe datum voor de shoot die maximaal drie maanden na de oorspronkelijke shoot plaatsvindt en die in overleg met De Fotograaf wordt vastgesteld, tenzij het missen van de dronevlucht geen invloed heeft op de kwaliteit van de beelden en beschouwd wordt als een extra geste die De Fotograaf aanbiedt zonder dat hier een betaling aan vast hangt en zonder dat de dronevlucht beschreven werd in de overeenkomst van De Opdracht. Indien een nieuwe datum vaststellen niet mogelijk blijkt, heeft De Klant recht op een cadeaubon ter waarde van de oorspronkelijke shoot óf, indien enkel om de dronevlucht gaat en alle andere delen van de dienst wel konden plaatsvinden, een cadeaubon enkel ter waarde van de dronevlucht, indien de dronevlucht een extra betalend onderdeel was.

 

ARTIKEL 11: ONTWERP VAN ALBUMS EN ANDERE FOTOPRODUCTEN EN PRINTWAARDE

11.1 De Fotograaf behoudt zich het recht om bestellingen van producten zoals, maar niet beperkt tot, albums, folio’s, printboxen te ontwerpen volgens eigen stijl en inzicht. De klant heeft hierin geen inspraak.

[KIES ÉÉN VAN DE VOLGENDE TWEE BEPALINGEN 11.2, NIET ALLEBEI.]

[BEPALING INDIEN JE WERKT MET EEN ONLINE GALERIJ SYSTEEM WAAR KLANTEN FAVORIETEN KUNNEN AANDUIDEN]

11.2 Om mini-albums of folioboekjes die inbegrepen waren bij een shoot te ontwerpen, zal De Fotograaf de beelden gebruiken die de klant aangeduid heeft als favoriet in zijn online galerij. Dit geldt dus niet voor grotere albums en huwelijksalbums die apart besteld worden). De Klant duidt deze beelden aan ten laatste tien werkdagen na het ontvangen van de digitale beelden.

Heeft De Klant geen favoriete beelden aangeduid, dan behoudt De Fotograaf zich het recht om zelf beelden uit te kiezen uit de online galerij naar eigen goeddunken. 

11.3 Een voorschotfactuur van 50% zal worden gevorderd alvorens De Fotograaf aan het proces van het maken van een album (dat niet valt onder de categorie mini-album/5 spreads) begint. Het proces van het maken van het album zal pas gestart worden wanneer deze factuur betaald is.

11.4 Het eerste ontwerp van een fotoalbum (dat niet valt onder de categorie mini-album, 5 spreads) zal binnen 6 weken, nadat de voorschotfactuur van het album betaald is, afgeleverd worden in PDF. De Klant heeft veertien dagen om feedback te geven op dit voorstel. Dit kan zowel via e-mail als via een persoonlijke online meeting. De Klant krijgt na het doorgeven van de aanpassingen binnen 2 weken een nieuw voorstel en opnieuw veertien dagen om feedback te geven op dit tweede voorstel. Na deze feedback zal het album definitief gedrukt worden. Aanpassingen omvatten het wisselen van foto’s, niet het aanpassen van het concept. Wil De Klant deze laatste gewijzigd zien, dan kan dit tegen betaling van een meerkost.

11.5 De Fotograaf laat de finale versie van een album pas drukken nadat de volledige factuur van het album betaald is.

11.6 Het akkoord van de Opdrachtgever met de foto’s, de video’s en de begeleidende teksten ontslaat De Fotograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de producten en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten.

11.7 Een bestelling verbindt De Fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel. Indien de bestelling schriftelijk bevestigd is, kan deze niet meer gewijzigd worden tenzij met wederzijdse, schriftelijke toestemming.

11.8 Indien een album gratis inbegrepen is bij een shoot, heeft De Fotograaf het recht om zelf de beelden te kiezen die in het album gebruikt worden. 

11.9 Indien er printwaarde is inbegrepen bij een shoot, blijft die gedurende 2 maand geldig. Deze printwaarde kan niet ingeruild worden voor iets anders, zoals een cadeaubon.

ARTIKEL 12: AANKOOP, LEVERING, ANNULERING EN HERROEPING PRODUCTEN

12.1 Wanneer De Klant een bestelling op maat gemaakte Producten annuleert die nog te leveren zijn, zal steeds 25% van het factuurbedrag aangerekend worden. Indien de Producten reeds aangekocht zijn door De Fotograaf wordt 100% van de totaalprijs aangerekend en heeft De Klant het recht om de goederen te ontvangen ondanks de annulering.

12.2 In het geval van niet-digitale Producten die niet op maat werden gemaakt, mogen die kosteloos geannuleerd worden tot 14 dagen na ontvangst indien De Klant een consument is. Dit is de Wettelijke Herroepingstermijn. 

Zoals reeds aangegeven geldt dit niet voor Producten die op maat gemaakt werden, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot: afdrukken van foto’s, albums, folio’s, enz.

12.3 Indien De Klant het Herroepingsrecht wil uitoefenen, dient De Klant schriftelijk en via een ondubbelzinnige verklaring De Fotograaf op de hoogte te stellen. Dit kan via e-mail of per post, niet via sociale media, sms of ander digitaal bericht via media als Whatsapp of Telegram. 

12.4 De Klant dient de producten terug te sturen naar De Fotograaf binnen 14 dagen na de datum waarop het herroepen schriftelijk meegedeeld is en dient hiervan een schriftelijk bewijs te kunnen voorleggen, dat verkregen wordt via het postkantoor. De Klant is ook zelf verantwoordelijk voor kosten die gemaakt moeten worden bij het terugsturen van de goederen. 

12.5 Indien Producten die teruggestuurd worden beschadigd zijn of op een andere manier verlies in waarde geleden hebben, is De Fotograaf gerechtigd De Klant aansprakelijk te stellen en kan er een schadevergoeding in rekening gebracht worden voor de vermindering van de waarde die volgt uit het gebruik van de goederen door De Klant en dit gebruik verder gaat dan het inspecteren en testen van de goederen. De goederen dienen compleet te zijn en zich in de originele verpakking te bevinden, samen met een aankoopbewijs. Indien dit niet het geval is, zullen de Producten niet teruggenomen worden. 

12.6 De Fotograaf is verplicht terugbetalingen uit te voeren ten laatste 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde Producten. Die terugbetaling is inclusief de standaard leveringskosten. Deze terugbetaling gebeurt steeds via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke betaling werd verricht, tenzij anders overeengekomen.

12.7 De Fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer de levering vertraagd is door overmacht of door toedoen van het bedrijf dat zorgt voor het fabriceren en/of leveren van de Producten.

12.8 Producten die inbegrepen zijn in een sessie of een extra pakket beelden dat aangekocht wordt na de shoot, worden elk kwartaal besteld en 2 weken na de aankoop verzonden. De Fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer de levering vertraagd is door overmacht of door toedoen van het bedrijf dat zorgt voor het fabriceren en/of leveren van de Producten.

12.10 Bij de plaatsing van de bestelling moet De Klant nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling voor wie de bestelling bedoeld is, en het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd. De Fotograaf is nooit verantwoordelijk indien de Producten verloren gaan bij levering.

12.11 De Fotograaf zal fysieke Producten laten leveren door Bpost, tenzij anders overeengekomen.

12.12 Indien de Klant wenst dat de Producten via een versnelde verzending bezorgd worden, zijn de kosten voor De Klant. Ook is het risico voor de Klant, wanneer de Producten beschadigd worden ontvangen door de Fotograaf indien zij retour gestuurd worden. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die aangericht werd door De Klant waardoor de producten in waarde verminderd zijn.

12.13 Indien de klant fysieke Producten koopt via de webshop van De Fotograaf, niet die van een extern platform gebruikt door De Fotograaf, geldt de wettelijke garantietermijn van 2 jaar.

12.14 De Klant kan online Producten bestellen via de webshop die gelinkt is aan de online galerij, waarbij een overeenkomst ontstaat tussen de Klant en het platform van de webshop, waarvan de Fotograaf geen deel uitmaakt. De Fotograaf is nooit verantwoordelijk voor de Producten die via dit platform besteld worden (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot: de levering, de betaling en de kwaliteit). 

ARTIKEL 13: CADEAUBONNEN

 

13.1 Cadeaubonnen die worden uitgeschreven, moeten binnen 12 maand ingeruild worden, te rekenen vanaf de datum van de uitgeschreven cadeaubon. 

 

13.2 Cadeaubonnen worden uitgeschreven voor een bedrag, niet voor een pakket of shoot. Indien de prijs van een shoot eventueel gestegen is wordt vóór inruiling van de cadeaubon, wordt de waarde van een cadeaubon niet verhoogd. 

 

13.3 De cadeaubon geldt enkel voor de producten en diensten die worden aangegeven op de bon zelf. 

 

13.4 Een cadeaubon wordt altijd op naam gemaakt. Deze bon kan niet worden doorgegeven aan derden tenzij met schriftelijke toestemming van De Fotograaf.  

 

ARTIKEL 14: VRIJ WERK EN PORTFOLIO SHOOTS

14.1 Vrij Werk is een Overeenkomst tussen De Fotograaf en het model waarbij het model investeert om te poseren en daarna een vooraf bepaald aantal beelden krijgt van De Fotograaf. De Fotograaf beslist autonoom of een fotosessie onder het Vrij Werk statuut valt.

14.2 De Fotograaf beslist autonoom of een compensatie al dan niet toegekend wordt. Deze compensatie kan de vorm aannemen van een korting, een gratis shoot met of zonder een aantal beelden inbegrepen, en een gratis album. Deze lijst is niet exhaustief.

14.3 De Fotograaf geeft op voorhand aan of De Klant beelden van de shoot kan bijkopen. 

14.4 Door deel te nemen aan een Vrij Werk en portfolio shoot, geeft De Klant toestemming aan De Fotograaf om de gemaakte beelden te gebruiken voor portfolio doeleinden op Social Media, Websites, voor prints in brochures of voor gebruik via andere media. Indien De Klant na de shoot de beelden privé wenst te houden, moet hij of zij de volledige waarde van de shoot terugbetalen aan De Fotograaf. 

 

ARTIKEL 15: KLACHTEN

15.1 Indien De Klant klachten heeft over de manier waarop de Opdracht uitgevoerd werd, bestelde producten, geleverde diensten of klachten over opgemaakte facturen, dan dient hij of zij die binnen de zeven dagen na ontvangst van de Opdracht, producten of de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan De Fotograaf. Dit kan op het e-mail adres vdhlaura@outlook.be. Indien er een klacht wordt ingediend na de genoemde termijn, zal die niet meer behandeld worden. Een klacht kan ook worden ingediend via de consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl)

15.2 Indien De Klant de beelden reeds gedownload heeft of indien De Klant de beelden reeds digitaal ontvangen heeft, kan geen klacht meer worden ingediend. 

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN REPRODUCTIE

16.1 Elk werk dat tot stand komt tijdens een Overeenkomst met De Fotograaf valt onder het auteursrecht zoals omschreven in de wet van 19 april 2014 tot invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” aan het Wetboek van Economisch Recht.

16.2 De Fotograaf heeft ten allen tijde het recht zijn/haar werk te gebruiken voor promotionele doeleinden en het recht om zijn/haar werk te publiceren. Hieronder vallen, zonder andere mogelijkheden uit te sluiten, publicatie op sociale media, publicatie in tijdschriften, publicatie op de eigen website, publicatie in zowel digitale als geprinte advertenties, publicatie in ander drukwerk en publicatie voor beursmateriaal.

16.3 Na aankoop van beelden, heeft De Klant toestemming de geleverde beelden te gebruiken voor de volgende doeleinden: 

– indien De Klant een consument is, heeft hij of zij toestemming de verkregen beelden te printen of te vergroten voor persoonlijk gebruik (niet-commerciële doeleinden) via externe bedrijven. De Klant heeft toestemming de beelden te publiceren op sociale media voor niet-commerciële doeleinden.

– indien De Klant een onderneming is, heeft De Klant het recht om de beelden te gebruiken voor advertentiemateriaal, promotiemateriaal, websites van de eigen onderneming, sociale media van de eigen onderneming en publicatie in tijdschriften of kranten. 

Voor zowel consumenten als ondernemingen is het steeds verplicht De Fotograaf te vermelden bij het publiceren van een beeld. 

De Klant is ook altijd verantwoordelijk voor het gebruik van beelden door derde partijen en kan dus aansprakelijk gesteld worden indien een derde partij een inbreuk maakt tegen de intellectuele eigendomsrechten. De Klant heeft nooit de toestemming om beelden te verkopen aan derden of de beelden te gebruiken voor andere commerciële doeleinden dan hier uitdrukkelijk vermeld. De Klant heeft ook niet het recht om sub-licenties te verlenen aan derde partijen. De Klant heeft steeds enkel het gebruiksrecht van de beelden, tenzij anders afgesproken. Indien De Klant meer dan het gebruiksrecht van de beelden wil, kan hij of zij hiervoor toestemming vragen en zal De Fotograaf een factuur opstellen om de extra rechten vrij te geven. 

16.4 Onder de intellectuele eigendomsrechten valt eveneens het verbod op het bewerken of wijzigen van de beelden die De Klant verkregen heeft. Hieronder valt onder andere het bijsnijden van beelden, het gebruiken van sociale media filters en het zwart-wit maken van de beelden. 

16.5 De Klant heeft nooit de toestemming om screenshots te maken van beelden uit de galerij die hij of zij niet heeft aangekocht. Dit zal worden beschouwd als diefstal en een schending van de intellectuele eigendomsrechten. 

16.6 De Klant heeft nooit het exclusiviteitsrecht op de gemaakte beelden. Dit geldt eveneens voor de stijl en de bewerkingen die op de beelden werden toegepast.

16.7 Bij een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht zal De Fotograaf gerechtelijke stappen ondernemen. Schadevergoedingen zullen opgesteld worden in lijn met de SOFAM-tarieven.

 

16.8 Indien de beelden het resultaat zijn van een business shoot, mag De Klant deze beelden gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals hier omschreven: gebruik op eigen social media, gebruik op eigen website, gebruik op platformen waar de eigen diensten of goederen te koop aangeboden worden door De Klant zelf, zoals een persoonlijke webshop, gebruik in tijdschriften of magazines, in print of digitaal, gebruik voor advertenties, brochures of andere promotionele media. De Klant dient steeds De Fotograaf te vermelden indien hij of zij deze deelt of print. Indien De Klant het recht wil aankopen voor het gebruik van beelden zonder vermelding van de Fotograaf, dan kan dit voor een bedrag van 100 EUR per foto. De Klant is steeds aansprakelijk wanneer beelden van De Fotograaf verschijnen op een platform van derden zonder naamsvermelding indien dit recht niet is aangekocht. De Fotograaf kan beelden met een watermerk aanleveren indien dit gemakkelijker is voor De Klant om zo de beelden op een rechtmatige manier te verspreiden.

 

16.9 Indien er vooraf niet duidelijk aangegeven werd aan De Fotograaf dat de beelden gebruikt zouden worden voor commerciële doeleinden, is dit niet toegestaan, ook niet voor social media gebruik of gebruik op platformen als Onlyfans en andere. 

 

ARTIKEL 17: PORTRETRECHT

17.1 De Fotograaf mag ten allen tijde de beelden waarop De Klant herkenbaar in beeld komt, gebruiken voor promotionele doeleinden en publicatie. Hieronder vallen, zonder andere mogelijkheden uit te sluiten, de eigen portfolio, website, advertenties en sociale media, tijdschriftartikelen of drukwerk.

17.2 De Fotograaf heeft het recht om beelden te licentiëren aan derden voor promotie.

17.3 Indien De Klant bezwaar heeft tegen de publicatie van de beelden, dient De Klant dit voor de Overeenkomst tot stand komt schriftelijk mee te delen aan De Fotograaf. 

 

ARTIKEL 18: KLANTGEGEVENS, PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

18.1 De Fotograaf verwerkt de persoons- en contactgegevens die hij of zij van De Klant ontvangt. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de Overeenkomst, het beheer van het klantenbestand en de opvolging van de boeking. De juridische grondslagen hiervoor zijn de uitvoering van het contract en de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Fotograaf, vdhlaura.be , Laura Van der Haegen , Sint-Martinusstraat 16 9790 Wortegem-Petegem, BE 0737.563.353.

18.2 De bovenvermelde persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Ze worden alleen aan de klanten en/of derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is in het kader van de bovenvermelde doelen van de verwerking. 

18.3 De Klant bevestigt dat hij voldoende is geïnformeerd over de verwerking van de persoonsgegevens, over zijn recht op toegang, rechtzetting en bezwaar en over zijn recht om te worden vergeten. 

Volgens artikel 7 §3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (afgekort : AVG, of beter bekend onder de Engelse afkorting “GDPR” die staat voor “General Data Protection Regulation” ) hebben de betrokken personen het recht om hun toestemming ten allen tijde in te trekken. 

 

In dat geval zal de Fotograaf die gegevens niet langer verwerken. De intrekking van die toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking van beelden, die tot het moment van intrekking met toestemming is gebeurd. 

18.4 De Klant is verantwoordelijk dat de (persoons)gegevens die hij aan de Fotograaf verstrekt, juist en up-to-date zijn.

18.5 Het is De Fotograaf toegestaan gegevens van De Klant aan derden te verstrekken wanneer:
i. dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen van de Overeenkomst;
ii. De Fotograaf een kredietrapport wil laten opstellen;
iii. De Fotograaf een incasso actie tegen De Klant instelt;
iv. De Fotograaf daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

18.6 Voor een gedetailleerde beschrijving van hoe gegevens verwerkt worden, wordt verwezen naar de aparte privacy policy die te vinden is op de website. 

18.7 Zowel De Fotograaf als De Klant verbinden zich ertoe om alle informatie die verstrekt wordt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en de Opdracht (zowel actief verstrekte informatie als inactief verstrekte informatie) ten allen tijde geheim te houden. Deze verplichting kan alleen ongedaan gemaakt worden, indien er vanwege een wettelijk kader informatie verstrekt moet worden aan derden. 

Ingeval van schending va, deze geheimhoudingsplicht, staat het ieder vrij om schadevergoeding in rechte te vragen.

 

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID

19.1 De Fotograaf is nooit aansprakelijk voor schade bij De Klant tijdens de shoot, met uitdrukkelijke uitzondering opzettelijk handelen. Dit geldt zowel voor materiële als lichamelijke schade. 

19.2 De Fotograaf is nooit aansprakelijk voor schade die indirect aangebracht werd door het gebruik van diens diensten of producten. Dit gaat ook om het verlies van gegevens of winstderving.

19.3 De Fotograaf is nooit aansprakelijk indien de aangekochte beelden niet voldoen aan de verwachting, omdat het scherm waarop deze afgebeeld worden, afwijkt in kleur tegenover het scherm van De Fotograaf. De Fotograaf is eveneens niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen in afgedrukte producten indien deze niet door De Fotograaf zelf geleverd zijn. 

19.4 De eventuele aansprakelijkheid van De Fotograaf is hooguit beperkt tot de hoogte van datgene wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt.

19.5 De Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het foto- en/of videomateriaal niet naar wens is van De Klant door, maar niet beperkt tot intoxicatie, de kleding, de make-up en het gedrag van De Klant of derden.

19.6 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot: het ontwikkellab, een gebrek in fabricage, controle op de  luchthaven, e.d. Deze opsomming is niet exhaustief. In al die gevallen dient De Klant De Fotograaf volledig te vergoeden. Ingeval de aansprakelijkheid van de Fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door haar verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het gefactureerde bedrag voor die bepaalde Opdracht.

19.7 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een Productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de Klant of diens onderaannemer van een Product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

19.8 De aansprakelijkheid van De Fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De Fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de Klant.

19.9 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merkenrecht, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de Klant de Fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de Klant.

19.10 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een Opdracht. Alle kleding, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan De Fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de Fotograaf de goederen laten verzekeren en is de Fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de Klant door te rekenen.

19.11 De Fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van eigendommen van de Klant vóór, tijdens of ná de fotosessie.

19.12 Mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de Klant.

19.13 De Fotograaf is niet verantwoordelijk indien De Klant en enige andere mensen die in beeld worden gebracht, de instructies van De Fotograaf niet of niet naar behoren uitvoeren, waardoor De Klant niet tevreden is van het resultaat. 

19.14 De Fotograaf is niet verantwoordelijk indien De Klant en enige andere mensen die in beeld gebracht worden niet lachen op de beelden of niet allemaal dezelfde kant op kijken.

19.15 Indien de foto’s voor de levering verloren gaan of beschadigd raken door, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot: een brand, een inbraak, het technisch falen van apparatuur, etc. kan De Klant geen terugbetaling van de dienst eisen.

19.16 Indien de digitale bestanden, nadat die aan De Klant zijn overgemaakt, verloren of beschadigd raken, draagt De Fotograaf geen enkele verantwoordelijkheid. Zodra de bestanden gedownload zijn, zijn ze de verantwoordelijkheid van De Klant.

19.17 De Klant is nooit aansprakelijk voor schade bij De Fotograaf tijdens de shoot, met uitdrukkelijke uitzondering opzettelijk handelen. Dit geldt zowel voor materiële als lichamelijke schade. 

19.18 De Klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar huisdier. De Fotograaf is nooit aansprakelijk indien het huisdier schade aanricht aan de omgeving, de studioruimte of aan derden. 

19.19 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor beelden die niet naar wens zijn, indien het dier in kwestie niet de instructies die gegeven werden, kon opvolgen. De Klant is zelf verantwoordelijk om zijn of haar huisdier aan te sturen. 

19.20 De Fotograaf is niet verantwoordelijk indien het dier of de dieren van De Klant er vandoor gaan tijdens de shoot.

19.21 De Fotograaf is niet verantwoordelijk als er geen drone beelden gemaakt mogen worden op de locatie waar De Klant de shoot wil laten doorgaan.

 

19.22 De fotograaf zal nooit de wetgeving overtreden in verband met de internationale droneregels en zal nooit positief antwoorden op een verzoek van de klant dat ingaat tegen die internationale Europese wetgeving

 

19.23 Indien het ter plaatse blijkt dat het niet toegestaan is om de drone te vliegen op de locatie waar De Klant de shoot wil laten doorgaan, zal er geen compensatie toegekend worden aan De Klant omdat het maken van dronebeelden niet kan doorgaan. De Klant is verantwoordelijk om na te gaan of het maken van dronebeelden toegestaan is volgens de toepasselijke Belgische en supranationale wet- en regelgeving op de besproken locatie. 

 

19.24 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor verlies van beelden wanneer de drone kracht en de beelden en/of de drone volledig verloren gaan.

 

19.25 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor tegenvallende beelden indien de baby continu weent. 

 

19.26 De Klant is steeds verantwoordelijk voor het betalen schade die hij of zij moedwillig aanbrengt in de studio.

 

19.27 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor tegenvallende beelden omdat kinderen zich misdragen of de volledige duur van de shoot wenen. De Klant is steeds verantwoordelijk voor de kinderen die aanwezig zijn op de shoot.

 

19.28 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleding of attributen die vuil zijn of worden tijdens de shoot en zal deze niet wegwerken.

 

19.29 De Klant is steeds zelf verantwoordelijk om de te fotograferen producten te verzekeren.

 

ARTIKEL 20: KWALITEIT VAN HET WERK

20.1 De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnames te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken. De Fotograaf is niet gebonden aan een resultaatsverbintenis. Hij stelt alles in het werk om kwaliteitsbeelden te leveren en is bepaald en volgens zijn eigen artistieke beoordeling. Bijgevolg kunnen de beelden niet op basis van de smaak van De Klant  worden afgekeurd.

20.2 De Fotograaf mag steeds alle aspecten die niet uitdrukkelijk omschreven zijn in de Overeenkomst naar eigen inzicht uitvoeren. 

20.3 Wijzigingen in de Opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de Opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte Offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. Wijzigingen in de Opdracht kunnen in een invloed hebben op de uiteindelijke uitvoeringstermijn. 

20.4 De Opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de Opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de Opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen. 

 

ARTIKEL 21: WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

21.1 De Fotograaf heeft steeds het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen zullen schriftelijk meegedeeld worden aan De Klant. 

21.2 Indien De Klant de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wil aanvaarden, kan de Overeenkomst beëindigd worden tot de datum dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. 

ARTIKEL 22: OVERIGE BEPALINGEN

 

22.1 Het is onmogelijk om de verplichtingen en rechten die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden of uit Overeenkomsten over te dragen aan derde partijen. 

22.2 Wanneer het voorvalt dat een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst nietig verklaard wordt, heeft dat geen enkel effect op de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. 

22.3 Op de rechtsverhoudingen tussen De Fotograaf en De Klant is het Belgisch recht van toepassing.

22.4 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de Overeenkomsten dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.

Laatst gewijzigd op 15 november 2023